Algemene Voorwaarden Virtual Security B.V.

Gevestigd aan de Havenstraat 180, 1401 EM Bussum, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:85046728

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van koop en verkoop, alsmede de leveringen van andere goederen en diensten, waaronder hierbij nadrukkelijk ook verstaan worden huurcontracten, die door Virtual Security, hierna ook te noemen: 'VS', in de handel worden gebracht, verstrekt en/of aangegaan. De wederpartij van VS wordt in de Algemene Voorwaarden aangeduid als: 'koper/opdrachtgever'.
 2. Koper/opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Koper/opdrachtgever erkent een exemplaar van de algemene voorwaarden van VS ontvangen te hebben, van de inhoud kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. Door de koper/opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door VS niet aanvaard en zijn op de door de algemene voorwaarden beheerste aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveranties niet van toepassing, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door VS van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige voorwaarden van koper/opdrachtgever zal in geen geval met zich brengen, dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen koper/opdrachtgever en VS van toepassing (zullen) zijn.
 3. Indien en voor zover een aanbieding, orderbevestiging, overeenkomst of leveringen tussen koper/opdrachtgever en VS afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 4. Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij met VS zijn overeengekomen en schriftelijk aan koper/opdrachtgever zijn bevestigd; zij hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 2. Offertes, prijzen en bestellingen

 1. Alle offertes gelden voor de duur van één week, tenzij daarbij expliciet anders zal zijn vermeld.
 2. Alle prijzen zijn netto contant in euro's, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze ongeacht een vroeger gemaakte offerte of een vroeger berekende prijs, tegen ten tijde van de uitvoering van de bij de bestelling geldende prijs, uitgevoerd.
 3. In geval van een overeenkomst, waarin sprake is van door koper/opdrachtgever te betalen, periodiek vervallende bedragen, geldt dat VS gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 4. VS is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper/opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
 5. Indien koper/opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door VS kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.3 of 2.4, is koper/opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van VS genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
 6. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor VS geldende omstandigheden, zoals onder meer aankoopprijzen, materiaalprijzen, lonen, salarissen, sociale lasten, vracht- en/of douanetarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die (in)direct van VS worden geheven dan wel door derden ten laste van VS worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst, maar voor het einde van de uitvoering daarvan wijzigen, heeft VS het recht zonder voorafgaande kennisgeving de uit die wijziging voortvloeiende kosten aan koper/opdrachtgever door te berekenen. Alle prijzen en tarieven voor diensten en werkzaamheden zijn gebaseerd op reguliere werkdagen en alleen geldig binnen het land waar de overeenkomst is aangegaan.
 7. VS is gerechtigd orders niet te accepteren. Zij zal koper/opdrachtgever in dat geval daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht zenden. Een aan VS verleende opdracht is niet herroepbaar.
 8. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat deze door VS is bevestigd; bij een transactie middels elektronisch verkeer gebeurt dat eerst door een door VS geretourneerde orderbevestiging.
 9. Werkelijke afmetingen, gewichten, tekeningen kunnen afwijken ten opzichte van vermeldingen in catalogi van VS en/of haar toeleverancier(s). Aan de vermeldingen in catalogi kunnen geen rechten worden ontleend.
 10. VS is te allen tijde gerechtigd kosten vanwege door de overheid opgelegde maatregelen door te belasten aan de koper.

Artikel 3. Vooruitbetaling/zekerheidsstelling

 1. VS is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van koper/opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.
 2. Indien koper/opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft dan wel uit een lopende kredietwaardigheid controle verminderde kredietwaardigheid blijkt, vervalt de eventueel op VS rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van VS op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door VS geleden.
 3. Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij VS anders bedingt.
 4. Bij opdrachten boven 25.000 euro geldt het volgende facturatie schema waarbij het voorgaande lid van kracht blijft: 50% van het totale bedrag aan goederen wordt gefactureerd bij opdrachtverlening; 50% van het totale bedrag aan goederen wordt gefactureerd bij de levering of eerste deellevering van de goederen; diensten worden gefactureerd na de uitvoer van de werkzaamheden.

Artikel 4. Levering van goederen

 1. VS heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper/opdrachtgever aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper/opdrachtgever weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper/opdrachtgever komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. De afleveringen risico-overgang van de producten geschiedt op de plaats en tijdstip waarop voornoemd rapport wordt ondertekend.
 2. Bij weigering van in ontvangstneming van de goederen zal VS deze tot 5 dagen na aanbieding opslaan. Zij zal koper/opdrachtgever schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen)afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is VS gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 3. Indien bij levering op afroep geen termijn is overeengekomen, geldt als zodanig een termijn van één maand, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst is gesloten. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroeptermijn heeft VS het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

Artikel 5. Dienstverlening

 1. VS zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met koper/opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is VS gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat koper/opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is VS gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van koper/opdrachtgever op te volgen. VS is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform de bij VS geldende prijzen. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal VS steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 2. Tarieven voor de werkzaamheden zullen steeds per opdracht door VS en koper/opdrachtgever worden vermeld in de opdrachtbevestiging. Hiervoor worden uur- of dagtarieven gehanteerd. Dit tarief is geldig voor een periode van zes maanden. Indien VS, anders dan hiervoor vermeld, een tarief afgeeft voor een bepaalde activiteit of handeling, geldt dat tarief bij wijze van voorcalculatie en zal VS telkens gerechtigd zijn die werkzaamheden met koper/opdrachtgever te verrekenen op basis van de werkelijke daarvoor door VS bestede tijd en tegen het alsdan geldend tarief. VS heeft het recht haar tarieven halfjaarlijks aan te passen aan de wijzigingen van het CBS-indexcijfer voor CAO-lonen, categorie zakelijke dienstverlening, vermenigvuldigd met een factor 4, of anderszins indien dit naar het oordeel van VS redelijk is. Het tarief geldt voor normale werktijden, dat wil zeggen op maandag tot en met vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van maximaal acht uur per dag op normale werkuren tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Voor werkzaamheden verricht langer dan acht uur op een werkdag, of buiten deze normale werkuren gelden de navolgende verhogingen: Categorie: A) van 07:00 uur tot 18:00 uur 100 %, Categorie: B) van 18:00 uur tot 23:00 uur 150 %, Categorie: C) van 23:00 uur tot 07:00 uur 200 %, Categorie: D) weekenden en feestdagen 200 %. Voor langer dan acht uur op een werkdag werken geldt na 8,5 gewerkte uren een toeslag van 50% op de voor de betreffende uren geldende tarieven. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht de aard of inhoud van de werkzaamheden dan wel de locatie waar de werkzaamheden worden verricht of anderszins worden gewijzigd, is VS gerechtigd eventuele nieuwe voorwaarden en uur- of dagtarieven vast te stellen, welke als dan, mits schriftelijk bevestigd en ondertekend, deel van en één geheel met de opdracht en oorspronkelijke opdrachtbevestiging zijn.
 3. Indien VS op verzoek of met voorafgaande instemming van koper/opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door koper /opdrachtgever aan VS worden vergoed volgens  de gebruikelijke tarieven van VS. VS is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Koper/opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als hierboven in dit lid bedoeld het overeengekomen of  verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van koper/opdrachtgever en VS, kunnen worden beïnvloed. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal VS koper/opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 4. Koper/opdrachtgever zal VS steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Koper/opdrachtgever onderkent dat de kwaliteit van de dienstverlening van VS afhankelijk is van de volledige medewerking  daaraan van koper/opdrachtgever en de goede samenwerking met VS. Koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door VS te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat  systeembeheer. Indien is overeengekomen dat koper/opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van VS staan of indien koper/opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft VS in ieder geval recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomsten heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. In geval medewerkers van VS op de locatie van koper/opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal koper/opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals 'indien van toepassing' een werkruimte met telecommunicatiemiddelen etc. zorgdragen. Koper/opdrachtgever zal VS vrij waren voor aanspraken van derden, medewerkers van VS daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van koper/opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.
 5. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal koper/opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van VS geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan VS melden. Na    ontvangst van de melding zal VS naar beste vermogen fouten trachten te herstellen dan wel door derden laten herstellen en/of verbeteringen aanbrengen dan wel laten aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door VS te bepalen wijze en termijn aan koper/opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. VS is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. VS garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. VS kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of niet ondeskundig gebruik of van andere niet aan VS toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan VS is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal VS bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan koper/opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is VS niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan VS van koper/opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met VS aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. Indien koper/opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met VS is aangegaan, kan VS door koper/opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
 6. Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.

Artikel 6. Vertraagde levering of uitvoering

 1. Vertraagde levering van goederen of uitvoering van diensten geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst: alle door VS aangegeven data zijn streefdata en alle termijnen zijn indicatief.
 2. Wanneer bij de overeenkomst schriftelijk is bedongen dat de levering of uitvoering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper/opdrachtgever aan VS vooraf schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper/opdrachtgever gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering of uitvoering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers/opdrachtgevers recht op schadevergoeding behoudens ingeval van niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van VS. Hij is verplicht VS hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 7. Betalingen

 1. Koper/opdrachtgever is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen contant zonder aftrek van enige korting binnen de op de factuur gestelde betaaltermijn te voldoen. Verrekening met enige vordering op VS is, evenals opschorting, uitgesloten.
 2. Indien koper/opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan VS zonder nader ingebrekestelling de wettelijke handelsrente verschuldigd over het onbetaald gebleven factuurbedrag, vanaf de laatste dag van de betalingstermijn.
 3. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door VS aangegeven wijze zijn verricht.
 4. Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is koper/opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van VS op koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, indien een (eenmalige) automatische incasso niet kan plaatsvinden vanwege onvoldoende saldo of wanneer de afschrijving door de koper wordt gestorneerd, verkeert de koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 6. Buiten het verschuldigde bedrag is VS gerechtigd van koper/opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper/opdrachtgever zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningkosten.
 7. Buitengerechtelijke inningkosten zijn door koper/opdrachtgever verschuldigd in elk geval waarin VS zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 15% van het te vorderen bedrag, zijn de het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 2 van dit artikel, met een minimum van EURO 500,00.
 8. Indien VS het faillissement van koper/opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag als genoemd in lid 6 van dit artikel, de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd.
 9. Bij betalingsverzuim van diensten heeft VS geen prestatieplicht.

Artikel 8. Garantie, aansprakelijkheid en klachten

 1. VS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Tenzij anders overeengekomen zal op de geleverde goederen uitsluitend de fabrieksgarantie van de desbetreffende fabrikant van toepassing zijn, waarvan VS op verzoek van koper/opdrachtgever opgave van inhoud, voorwaarden en bepalingen zal doen. VS kan naar eigen inzicht en bepaling wel of generlei garantie op de door haar geleverde zaken leveren. VS kan nimmer worden verplicht de garantie te leveren.
 3. Koper/opdrachtgever verplicht zich de bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Onverminderd het voorstaande kan de koper/opdrachtgever geen beroep doen op enigerlei garantiebepalingen: - indien de koper/opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht;- indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;- indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;- indien koper/opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; - indien koper/opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de wederpartij behoort te komen.
 4. Uitsluitend indien nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan met VS een aanvullende onderhoudsovereenkomst worden aangegaan, waarbinnen VS naar beste vermogen aanvullende prestaties zal verrichten omtrent onderhoud, controle, support en het opheffen van storingen.
 5. De kosten van onderhoud en reparatie, alsmede support en het herstel van storingen niet begrepen onder het bepaalde van lid 1 of 2 zijn steeds voor rekening van koper.
 6. Onverminderd het in lid 1 bepaalde zal de garantie dan wel schadevergoedingsplicht van VS terzake van eventuele aansprakelijkheid onder meer uit hoofde van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerking- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan 0,5 keer het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen of waaruit/waardoor de schade is voortgevloeid/veroorzaakt. In geen geval is VS aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
 7. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van koper/opdrachtgever niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van VS worden gebracht binnen de in dit artikel omschreven termijnen.
 8. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper/opdrachtgever tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper/opdrachtgever het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren.
 9. Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten of aantallen en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 3 werkdagen na aflevering van de goederen.
 10. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 3 werkdagen nadat koper/opdrachtgever de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt of heeft kunnen ontdekken, doch in geen geval later dan 3 maanden nalevering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van de houdbaarheid is vermeld, dienen de klachten binnen deze termijn schriftelijk te worden ingediend.
 11. Retour- en klachtenafhandeling dient te geschieden conform de voorwaarden en instructies van VS.
 12. Onderhoud, wijziging of reparatie van door VS geleverde zaken en programmatuur, welke niet door VS zijn uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijke verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand-, natuur- of waterschade of vanwege niet aan VS toe te rekenen oorzaken doen iedere garantie vervallen.

Artikel 9. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 1. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee VS ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper/opdrachtgever kan worden verlangd, zoals vermeld in artikel 6:75 BW.
 2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van een zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
 3. Indien de overmacht toestand twee maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.
 4. In geval van niet-toerekenbare tekortkoming heeft koper/opdrachtgever geen recht op enige(schade)vergoeding, ook niet als VS als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 10. Vervoer

 1. Het staat VS vrij om koper/opdrachtgever in bepaalde gevallen administratie, vracht- en/of behandelingkosten in rekening te brengen. Voor welke transacties VS die kosten aan koper/opdrachtgever doorbelast staat vermeld op de website van VS of zal expliciet door haar per transactie in de offerte of orderbevestiging worden weergegeven.
 2. Speciale vervoersafspraken leiden tot meerkosten.

Artikel 11. Merken en verpakking

 1. VS behoudt zich het recht voor om de goederen en verpakking te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Het is koper/opdrachtgever niet toegestaan door VS aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen.
 2. Slechts een binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden verpakking, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft het recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van verpakking wordt koper/opdrachtgever binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze verpakking een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan VS vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende verpakking wordt door VS niet kosteloos teruggenomen.
 3. Voor verpakking, die niet afzonderlijk op de factuur is berekend, geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de afvoer van de bij hem vrijgekomen verpakking. Hij zal deze behandelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart VS voor aanspraken van derden wegens niet naleving van dergelijke voorschriften.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van VS tot aan het moment waarop alle vorderingen- uit deze of eerdere leveranties -van VS op koper/opdrachtgever volledig door koper/opdrachtgever zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door VS worden teruggevorderd indien koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of VS aanleiding heeft aan te nemen dat koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 2. Voordat de eigendom van het product op koper/opdrachtgever is overgegaan, is koper/opdrachtgever niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, met dien verstande dat koper/opdrachtgever gerechtigd is de producten, waarvan VS eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren voor zover dit in het kader van kopers/opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 3. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper/opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

Artikel 13. Verzuim/ontbinding

 1. Indien koper/opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien alsmede bij faillissement, surséance en/of liquidatie van diens onderneming, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. In dit geval zijn alle vorderingen van VS, uit welken hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is VS bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van VS op grond van de wet of de overeenkomst.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting berecht worden door de Rechtbank Den Haag.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel datum: 08-07-2022 onder nummer:85046728